Postitused

Tagasiside põhjal täiendatud õppematerjal ja rühmatöö analüüs

Meie grupi  digiprojekt asub siin: https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/33134-Digisisu-loomine   Teema: Digisisu loomine Jagasime alamteemad järgnevalt: 3.1 Õppetükk  - Digisisu arendus - Marina 3.2 Õppetükk - Digisisu kohandamine - Daily 3.3 Õppetükk - Autoriõigus ja litsentsid - Tiina Ettevalmistamisel pidasime oma rühmaga mitu Zoomi koosolekut, et saada üheselt aru, mida me tegema peame. Leppisime kokku ühises kujunduses. GoogleDrive`s oli meil digiprojekti kaust, mis sisaldas erinevaid digiprojekti dokumente, nt digiprojekti mõtteid, dokumente teemadega seotud eesmärkide ja õpitulemustega, mida igaüks jooksvalt täiendas.  Edasi koostas igaüks iseenda teemaga seotud interaktiivsed ülesanded.  Aja planeerimisega ka ei õnnestunud kõik, sest meie grupis olid kõik mikrokraadiõppurid, kes ühtlasi töötavad täiskohaga õppimise kõrvalt. Vaadates teiste digiprojekte, siis tulebki välja, et väga palju erinevaid lahendusi on leitud, sest päris konkreetseid ettekirjutusi meile ei antudki. Tor

Õppevara kvaliteedi hindamine

Hinnatava kogumiku teema: Põhiõiguste moodul riigiõiguse ainekavas. https://sisuloome.e-koolikott.ee/node/17607 Kasutatud õppevara kvaliteedimudel: https://www.academia.edu/7927907/Learning_Object_Review_Instrument_LORI_   Hindamiskriteerium Hinnang Kommentaar Sisu kvaliteet SUUREPÄRANE Õppematerjali sisu on täpne ja detailne , kuid põhiseaduses ei leidnud sellist väljendit   nagu 4.slaidil „positiivsed ja negatiivsed kohustused.“ Asendaksin   „põhiseadusega kooskõlas ja vastuolus“ vms. Kohandumine õppija vajadustele SUUREPÄRANE Kogumikul on õpieesmärgid olemas.   Õppija saab jooksvalt tagasisidet. On mõeldud ka nende õppijate peale, kes tahavad teemaga minna süvitsi. Motiveeritus HEA Sobivad raskusastmed, hoiab tähelepanu. Õppija saab oma tegevusi kontrollida. Puuduseks, et videot saab edasi kerida. Slaid 12, võiks olla mingi konkre

Testi koostamine TAO Testing keskkonnas

 Ülesandeks oli koostata lühike test keskkonnas  Tao Testing . Kogemus selle keskkonnaga oli ebamugavam võrreldes e-koolikoti sisuloomega, kus koostasime H5P abil interaktiivseid ülesandeid.  Minu koostatud testis on kolm küsimust:  1) Chois - valikvastusega test.   Mis on Creativ Commons ? Vali õige vastus.  Ülemaailmne litsentside süsteem, mis kaitseb loomingu autoreid. Arvutitarkvara liik. Autoriõiguse seadus (AutÕS). Autorite ühendus. 2) Associate - paaride moodustamine etteantud sõnadega.  Kuidas vältida piraattarkvara kasutamist ? Ühenda õiged paarid. Osta originaaltarkvara, millel on olemas dokumendid ja litsents. Kasuta turvatarkvara. Ma ei lae internetist alla litsentsita tarkvara. Väldin sõbra tarkvara koopia kasutamist. 3) Order - järjestamine. Viitamine kirjalike tööde puhul . Pane tegevused õigesse järjekorda.  Allika autor. Allika avaldamisaeg. Allika pealkiri. Aeg, millal lugesid allikat. Allika link.  Minu testid

Õppevideo loomine

 Neljandaks ülesandeks oli meil õppevideo loomine ja selle lisamine enda koostatud H5P õppeülesannete juurde.  Lisasin enda koostatud õppevideole ka interaktiivseid ülesandeid, mis on nähtavad õppeülesannete kogus. Õppevideo koostasin Zoomis . Video salvestamiseks kasutasin veebikaamerat.  Alguses plaanisin teha video õppejõu poolt soovitatud ActivePresenteris , kuid tehnilistel põhjustel lükkus selle programmiga tutvumine edaspidiseks.  Minu koostatud õppevideo .  Koos interaktiivsete ülesannetega asub 8. slaidil . 

Digiõppevara projekt

Kolmandaks ülesandeks oli luua koos rühmakaaslastega digiõppevara H5P abil. Eesmärk : koostada rühmades terviklik digitaalse õppevara kogumik repositooriumis e-Koolikott.  Sihtgrupp : 10.klassi õpilased, tasanduskursus. Meie grupi teemaks on “ Digisisu loomine ”, mis koosneb neljast alateemast. Valisime alateemad nii:  Marina - Digisisu arendus Daily - Digisisu kohandamine Tiina - Autoriõigus ja litsentsid H5P mallidest otsustasime valida õppematerjali tüübiks  Course Presentation . Õpiväljundid digipädevusmudeli järgi. Õppija loob ja toimetab digisisu erinevates formaatides; muudab olemasolevat digisisu;  Õppija järgib digisisu luues ja kasutades autoriõiguse põhimõtteid ja litsentsitingimusi; Hindamiskriteeriumid õppijate hindamiskriteeriumite järgi.   Digisisu arendus õppija: vormindab arvutiga tekste (nt avaldus, CV, loov- ja uurimistöö) kooli vormistusjuhendi põhjal; vajadusel prindib faili, seadistades eelnevalt paberi formaadi, eksemplaride arvu, ühe- või kahepoolse printimis
  Lugemispäevik 2. Digitaalne õppevara.  Digitaalsete õppematerjalide arv suureneb kiiresti. Kasutavad neid nii õpetajad, õpilased kui ka õppetöö arendajad. Kuidas kasutajana olla kindel leitud õppematerjali kvaliteedis? Üheks tuntumaks digitaalse õppevara hindamismudeliks on LORI mudel (Learning Object Review Instrument) (Leacock & Nesbit, 2007). LORI hindamisjuhend võimaldab koostada arvustusi üheksas kvaliteedimõõtmes:  sisu kvaliteet, õppeesmärkide vastavusse viimine, tagasiside ja kohandamine, motivatsioon, esitluskujundus, interaktsiooni kasutatavus, juurdepääsetavus, korduvkasutatavus ja standarditele vastavus.  Alljärgnevalt tutvustan kokkkuvõtvalt artiklis „ Multimeedia õpperessursside kvaliteedi hindamise raamistik “ (Leacock & Nesbit, 2007) käsitletud õpiobjektide kvaliteedikriteeriume digitaalsete õpiressursside kohta, mis on mõeldud korduskasutamiseks erinevates haridusasutustes. See heuristiline ( küsimuste ja juhiste kaudu võimalikult iseseisvale teadmiste han
Lugemispäevik 1.  Õpiobjektid ja repositooriumid. ·          Kirjutan enda kokkuvõtte artiklist „ Use of Repositories of Digital Educational Resources .“ Virginia Rodés-Paragarino, Adriana Gewerc-Barujel, and Martín Llamas-Nistal. ·          Huvi pärast tutvusin põgusalt veel ka artikliga „Chapter 3. Open Educational Resources in Estonia.“ Hans Põldoja ja Mart Laanpere. Wikipedia sõnul on repositoorium elektrooniliste õppematerjalide ja õpiobjektide varamu, kus säilitatakse sinna üles laaditud materjale. [1] Viimasel kümnendil on digitaalsete haridusressursside repositooriumid   saavutanud märkimisväärse arengu. Oma mitmekesisise taseme tõttu on nad saanud üheks osaks hariduse ümberkujundamise protsessist, eesmärgiks parandada õpetamise ja õppimise tingimusi.   Artiklis „ Use of Repositories of Digital Educational Resources “ esitatakse ülevaade digitaalsete hariduslike repostitooriumite hetkeseisust maailmas ja nende kasutamisest aastatel 2000-2014. Uuriti erinevaid artikleid